Křesťanští
právníci

Informace o zpracování osobních údajů
spolkem Křesťanští právníci, z. s.

 

Vážení členové, přátelé spolku a čtenáři,

 

z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), pro nás vyplývá řada povinností týkajících se ochrany osobních údajů a Vám jakožto subjektu údajů řada práv, o kterých Vás chceme níže informovat.

Spolek Křesťanští právníci, z. s., se sídlem P. Bezruče 940/10, 250 88 Čelákovice, IČO: 22866973 (dále jen „Spolek“) je správcem osobních údajů. Ve všech případech, kdy je Spolek správcem osobních údajů, tyto osobní údaje chrání a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy. Na následujících řádcích se můžete zejména dočíst, jaké osobní údaje Spolek zpracovává, pro jaké účely, z jakých právních důvodů, jak dlouho je uchovává, kde údaje získává a jaká práva jako subjekt údajů máte.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

I.Osobní údaje členů, bývalých členů a přátel Spolku

U členů a bývalých členů zpracováváme identifikační údaje (akademické tituly, jméno, příjmení, datum narození, bydliště), kontaktní údaje (e-mail a telefon), dni přijetí za člena, povolání, údaje o úhradě členských příspěvků; u bývalých členů zpracováváme také důvod a den ukončení členství.

U osob, které vyjádřily zájem dostávat informace o aktivitách Spolku a účastní se i událostí pořádaných Spolkem zpracováváme identifikační údaje (akademické tituly, jméno, příjmení, datum narození, bydliště) a kontaktní údaje (e-mail a telefon).

U členů a dalších účastníků aktivit Spolku rovněž zpracováváme fotografické či audiovizuální záznamy.

 

Účelem zpracování osobních údajů členů je zejména vedení evidence členů, dohled nad dodržováním jejich práv (právo účastnit se členské schůze) a povinností a informování členů o dění ve Spolku a také uchování historických záznamů o členech Spolku.

Účelem zpracování osobních údajů bývalých členů je vedení evidence členů pro archivační a historické účely.

Účelem zpracování osobních údajů přátel Spolku a případných zájemců o členství je navázání kontaktu a poskytnutí nabídky služeb Spolku a u zájemců o členství také zpracování za účelem vyhodnocení splnění podmínek členství ve Spolku.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je smluvní povinnost, zákonná povinnost a oprávněný zájem.

 

Osobní údaje zpracováváme po celou dobu, co je daná osoba členem spolku a u přátel spolku do doby, než daná osoba vyjádří nesouhlas s dalším kontaktováním. Informace o členství jsou archivovány bez lhůty k výmazu.

 

II.Osobní údaje u žadatelů o zprostředkování právní pomoci, stáže apod.

U osob, které se na Spolek obrátí s žádostí o zprostředkování právní pomoci, mediace stáže nebo se obrátí s jinou obdobnou žádostí standardně zpracováváme identifikační údaje (akademické tituly, jméno, příjmení, datum narození, bydliště) a kontaktní údaje (e-mail a telefon) a informace uvedené v žádosti.

Osobní údaje zpracováváme po dobu vyřizování žádosti subjektu údajů a jeden rok poté.

 

III. Osobní údaje dodavatelů a smluvních partnerů

U dodavatelů případně jiných smluvních partnerů (včetně osob, kterým jsou darovány finanční prostředky spolku) zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, telefon), platební údaje (bankovní spojení, sjednaná výše a forma odměny a její úhrada) a další údaje o příslušném smluvním vztahu, k jejichž zpracování jsme povinni ze zákona.

Údaje zpracováváme za účelem uzavření a plnění smlouvy.

Právním důvodem zpracování je smluvní a zákonná povinnost.

Údaje jsou uchovávány po dobu 3 let po roce, ve kterém došlo k plnění a údaje obsažené na daňových dokladech dále v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem o daních z příjmů 10 let po roce, kterého se týkají.

 

ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které zpracováváme, zpravidla získáváme přímo od subjektu údajů.

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje nepředáváme ani nezpřístupňujeme žádným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci, u nichž povinnost předání údajů vyplývá z platných a účinných právních předpisů.

Pro účely zajištění a podpory některých aktivit zpracování osobních údajů (např. webové služby nebo organizace aktivit) využíváme služeb zpracovatelů. Jedná se vždy o zpracování prováděné výhradně pro náš Spolek a na základě našich pokynů. U všech zpracovatelů dbáme o to, aby byl zpracovatel důvěryhodný, poskytoval služby kvalitně a zpracovával údaje zabezpečeným způsobem.  Ke zpracování zpracovatelem dochází pouze za předpokladu, že je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů. O zpracovatelích, se kterými aktuálně spolupracujeme, Vás budeme na základě Vaší žádosti informovat.

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani žádné mezinárodní organizaci.

 

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Spolek nepoužívá u žádné z činností automatizované zpracování údajů, při kterém by docházelo k automatizovanému rozhodování nebo profilování osob.

 

OCHANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osoby, které na naší straně přijdou do styku s osobními údaji, mají uloženu povinnost zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost trvá i v případě, že příslušné subjekty s údaji již nenakládají, popřípadě po ukončení jejich pracovního poměru.

 

VAŠE PRÁVA

V souladu s platnou právní úpravou máte jako subjekt údajů tato práva:

Právo na přístup k osobním údajům, které zpracováváme; toto zahrnuje právo získat od Spolku informaci, zda Spolek zpracovává Vaše osobní údaje a dále právo získat přístup k těmto informacím:

  • účely zpracování;
  • kategorie dotčených osobních údajů;
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
  • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování;
  • o vhodných zárukách při předávání osobních údajů mimo EU;
  • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.

Právo na opravu, resp. doplnění údajů v případě, že by byly údaje zpracovány nesprávně, nepřesně, či neúplně.

Právo na výmaz osobních údajů v případech stanovených GDPR, např. v případě odvolání souhlasu se zpracováním, či vznesení námitky proti zpracování, v případě protiprávního zpracování osobních údajů, v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány apod. V těchto případech můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, tato možnost neplatí v případě, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti a v některých dalších případech stanovených GDPR.

Právo na omezení zpracování v případech předvídaných GDPR, jako je tomu např. v případě, kdy popíráte přesnost osobních údajů, vznášíte námitku proti zpracování apod.

Právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu, či na základě nezbytnosti jejich zpracování pro splnění smlouvy s Vámi, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. V takových případech Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky možné, je přímo předáme jinému, Vámi určenému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů, včetně zpracování pro účely přímého marketingu. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním výslovného sdělení na naši adresu Výletní 365/4, Písnice, 142 00 Praha 4, či e-mailovou adresu info@krestanstipravnici.cz. Odvolání souhlasu je účinné doručením takovéhoto sdělení Spolku. Dle GDPR není odvoláním souhlasu dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

V případě dotazů nebo jiných žádostí ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit písemně na adrese sídla Spolku nebo e-mailem na adrese info@krestanstipravnici.cz.