Obálka

Křesťanští právníci, z.s.
P. Bezruče 940/10
250 88  Čelákovice
IČ 22866973
info -at- krestanstipravnici.cz
 
 

Zásady zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Obecné informace

Správcem osobních údajů je Spolek Křesťanští právníci, z.s. se sídlem P. Bezruče 940/10, 25088, Čelákovice, IČ 22866973 (dále jen „Spolek“)


Využití Vašich osobních údajů 

Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zásadami a principy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a s příslušnou národní právní úpravou.


Pokud doručíte Spolku podání, které bude obsahovat Vaše osobní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, podpis), mohou být tyto zpracovávány Spolkem ve Vámi poskytnutém rozsahu. Podle povahy podání budou zpracovávány z některého z následujících důvodů:


a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
d) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
e) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje za účelem umožnění výkonu členských práv a povinností (evidence členů, placení členských příspěvků, kontrola odvedených příspěvků, komunikace mezi členy spolku a pobočnými spolky). Spolek vede Seznam členů, v němž se eviduje u každého člena Spolku jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo a kontaktní e-mail. Seznam členů je veřejně nepřístupný. 

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání členství subjektu údajů ve Spolku a dále po dobu nezbytné archivace. Tyto údaje mohou být použity rovněž při uplatňování nároků Spolku vůči (bývalým) členům Spolku nebo při plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a daní.
Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, Vaše údaje budou použity pro naši korespondenci s Vámi. 
Pokud jsou Spolku zaslány osobní údaje třetích osob, nebude obvykle možné poskytnout těmto osobám informaci o zpracování těchto osobních údajů, neboť by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme a nevyměňujeme. K jejich předání třetím stranám dochází pouze v souladu s platnými právními předpisy.

Bezpečnost a přesnost osobních údajů

Přístup k těmto údajům mají výhradně členové Rady Spolku, hospodář Spolku a Radou určení členové Spolku, kteří byli se zásadami zpracování osobních údajů seznámeni.

Uplatnění práva subjektu údajů

V souladu se zpracováním osobních údajů Spolkem můžete uplatnit následující práva:
- mít přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
- požadovat jejich opravu podle čl. 16 GDPR,
- na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 GDPR,
- na omezení zpracování osobních údajů v případech podle čl. 18 GDPR,
- na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR,
- vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR,
- odvolat tento souhlas podle čl. 7 odst. 3 GDPR, podat proti správci údajů stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů podle čl. 77 GDPR.

Doba uchování

Osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné pro splnění účelů, pro které jsou zpracovávány, včetně zabezpečení našeho zpracování v souladu se zákonnými a regulačními povinnostmi (např. zákonné lhůty pro uchování, účetnictví). 

  Aktuality

Prosíme členy o úhradu členských příspěvků na rok 2021 (600 Kč výdělečně činní, 100 Kč ostatní). Děkujeme!

  Plánované akce

Duben 2022 (1. až 3. 4. 2022)

Setkání v Klášteře nad Dědinou

  Proběhlé akce

1. - 3. 10. 2021 Setkání v Čelákovicích

 

23. - 24. 4. 2021 Setkání spolku online


18. 10. 2020 online setkání

 

11.-13.10.2019 Český Těšín

 

5.-7.4.2019 Čelákovice

 

12.-14.10.2018 Brno

 

20.-22. 4. 2018 Tábor 

 

13.–15. 10.2017 Olomouc

 

14.-16.10.2016 Náchod

 

22.-24.4.2016 Sv. Jan p. Skalou

 

7.-9.11.2015 Brno 


17.-19.4.2015 Ostrava


10.-12.10.2014 Jihlava

 

11.-13.4.2014 Praha

 

4.-6.10.2013 Těšín

 

12.-14.4.2013 Tábor

 

12.-14.10.2012 Čelákovice

 

13.-15.4.2012 Staříč

 

21.-23.10.2011 Litoměřice

 

8.-10.4.2011 Velké Bílovice

 

8.-10.10.2010 Tábor

 

26.-28.3.2010 Malenovice

 Čára