Obálka

Křesťanští právníci, z.s.
P. Bezruče 940/10
250 88  Čelákovice
IČ 22866973
info -at- krestanstipravnici.cz
 
 

Stanovy sdružení

Stanovy občanského sdružení

Křesťanští právníci

 

I.

Základní ustanovení

 

1.  Název sdružení: Křesťanští právníci

2. Sdružení Křesťanští právníci je občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., v účinném znění, sdružující své členy na základě společného zájmu (dále jen „Sdružení“).

3.  Sdružení je právnickou osobou.

4. Sídlo sdružení je na adrese: náměstí Svobody 4, 738 01 Frýdek-Místek.

 

II.

Cíle a způsoby činnosti sdružení

 

1.         Sdružení sdružuje fyzické a právnické osoby s cílem prosazovat právo a spravedlnost ve společnosti v duchu křesťanských a biblických hodnot.

2. Svůj cíl bude sdružení naplňovat zejména těmito způsoby:

a)  výkon práva petičního a pořadatelského, především pak pořádání veřejných a neveřejných setkání členů sdružení a jiných společenských akcí,

b)  přednášková a vzdělávací činnost včetně organizace a realizace seminářů, kurzů, jiných školicích akcí, táborů a jiných pobytových a výchovných akcí,

c) šíření literatury, počítačového softwaru, audio a audiovizuálních záznamů,

d) nakladatelská a vydavatelská činnost,

e) aktivní spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi sledujícími stejné nebo podobné cíle, podpora mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností,

f)   vyvíjení aktivit a činností za účelem získávání potřebných finančních a materiálních prostředků pro práci a naplnění cílů Sdružení.

 

III.

Členství

 

1. Členem Sdružení může být fyzická nebo právnická osoba, která se ke členství dobrovolně rozhodla a souhlasí s cíli a stanovami Sdružení.

2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada sdružení.

3. Členství vzniká potvrzením písemné přihlášky.

4. Dokladem členství je potvrzení o členství vydané Radou.

5. Členství zaniká:

a) vystoupením člena písemným oznámením doručeným Radě,

b) úmrtím člena,

c) u právnické osoby jejím zánikem,

d) vyloučením člena pro rozpor jeho jednání nebo postojů s cíli Sdružení nebo neplněním povinnosti člena Sdružení,

e) zánikem Sdružení.

 

IV.

Práva a povinnosti členů

 

1. Člen Sdružení má právo:

a) aktivně se podílet na plnění cílů Sdružení,

b) volit do orgánů Sdružení,

c) být volen od 18 let do orgánů Sdružení,

d) obracet se na orgány Sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy Sdružení,

b) podílet se na činnosti Sdružení,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Sdružení,

d)  platit členské příspěvky ve výši stanovené Valným shromážděním,

e)  plnit ostatní povinnosti uložené v souladu s těmito stanovami.

3.  Člen může být vyloučen pro rozpor jeho jednání nebo postojů s cíli sdružení nebo neplněním povinnosti člena Sdružení. O vyloučení rozhoduje Rada sdružení, která o tom písemně informuje vyloučeného člena. Do 30 dnů od obdržení písemného sdělení o vyloučení ze Sdružení má vyloučený člen právo požádat Radu sdružení o přezkum tohoto rozhodnutí Valným shromážděním na jeho nebližším zasedání. Valné shromáždění má právo zrušit rozhodnutí o vyloučení. Žádost o přezkum rozhodnutí Valným shromážděním nemá odkladný účinek. Valné shromáždění může samo na návrh Rady rozhodnout o vyloučení člena ze Sdružení.

 

V.

Valné shromáždění

 

1. Valné shromáždění je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Valné shromáždění tvoří všichni členové sdružení.

3. Valné shromáždění svolává Rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolává Valné shromáždění nejpozději ve lhůtě tří měsíců vždy, když o to požádá nejméně třetina členů Sdružení.

4. Valné shromáždění zejména:

a)  schvaluje stanovy Sdružení, jejich změny a doplnění,

b)  schvaluje úkoly Sdružení pro příslušné období, výroční zprávu Sdružení, rozpočet Sdružení a roční uzávěrku hospodaření,

c)  volí na dobu 3 let Radu,

d)  schvaluje organizační a jednací řád a další vnitřní předpisy Sdružení,

e) rozhoduje o zrušení rozhodnutí Rady o vyloučení člena Sdružení (dle ustanovení čl. IV bodu 3. Stanov),

f)   rozhoduje o vyloučení člena Sdružení (dle ustanovení čl. IV bodu 3. Stanov),

g)  stanovuje výši členského příspěvku a jeho splatnost,

h)  rozhoduje o dalších záležitostech, které ji svěřují stanovy nebo si je samo vyhradí.

5.  Valné shromáždění je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Hlasovací právo členů Sdružení je rovné. O změně stanov Sdružení, o zrušení Sdružení, sloučení s jiným sdružením a o odvolání člena Rady se rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů Sdružení, v ostatních věcech se rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není v těchto stanovách stanoveno jinak.

6.  V případě, že se dvakrát po sobě nesejde usnášeníschopné Valné shromáždění, ve všech věcech se rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

VI.

Rada

 

1.  Rada je výkonným orgánem Sdružení, ustanovená rozhodnutím Valného shromáždění.

2.  Rada má 3 členy. Členem Rady může být pouze člen Sdružení – fyzická osoba.

3.  Rada řídí činnost Sdružení v období mezi zasedáními Valného shromáždění.

4.  Radu svolává předseda sdružení dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

5.  Rada zejména:

a)  volí ze svých členů předsedu sdružení a místopředsedu sdružení,

b)  koordinuje činnost Sdružení,

c)  svolává Valné shromáždění,

d)  zpracovává podklady pro rozhodnutí Valného shromáždění,

e)  rozhoduje o přijetí za člena Sdružení,

f)   rozhoduje o vyloučení člena ze Sdružení v souladu s ustanovením čl. IV. bodu 3. těchto stanov,

g)  rozhoduje o finančních či majetkových operacích nad 10.000,- Kč, pokud si nevyhradí rozhodování při operacích i do 10.000,- Kč,

h)  vede seznam členů Sdružení.

6.  Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. Odvolat z funkce člena Rady může pouze Valné shromáždění.

 

VII.

Předseda a místopředseda

 

1.  Předseda Sdružení zastupuje Sdružení navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o jeho běžných záležitostech.

2.  Předsedu a místopředsedu volí Rada většinou hlasů všech členů Rady.

3.  Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady, hospodaření a plynulý chod Sdružení.

4.  Předseda připravuje podklady pro jednání Rady.

5.  Předseda rozhoduje o finančních či majetkových operacích do 10.000,- Kč, pokud si rozhodování i při operacích do této částky nevyhradila Rada.

6.  Místopředseda zastupuje předsedu ve všech záležitostech, nemůže-li předseda jednat (konat) z důvodu zdravotní nebo jiné indispozice. Rada sdružení může udělit místopředsedovi další pravomoci a úkoly, jež má plnit, případně část pravomocí předsedy sdružení trvale přenést na místopředsedu.

 

VIII.

Zásady hospodaření

 

1. Sdružení hospodaří a nakládá s nemovitostmi, movitým majetkem, právy a ostatní majetkovými hodnotami.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) členské příspěvky a dary členů Sdružení,

b)  příjmy z vedlejší činnosti (např. nakladatelská a vydavatelská činnost),

c)  příjmy z výnosů vlastního majetku Sdružení,

d) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

e) dotace z veřejných rozpočtů, granty.

3.  Majetku je možno užít pouze k podpoře činnosti Sdružení a projektů směřujících k naplnění cílů Sdružení.

 

IX.

Zánik sdružení

 

1.  Sdružení zaniká:

a)  dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí Valného shromáždění,

b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Valné shromáždění o způsobu majetkového vypořádání.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 

1. Sdružení může na základě rozhodnutí Valného shromáždění vydat organizační a jednací řád sdružení nebo jiné vnitřní předpisy.

2.  Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v účinném znění.

3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Sdružení.

 

 

V Malenovicích dne 27. března 2010

 

Jan Luhan                         Klára Valentová                        Jiří Kubala

  Aktuality

Prosíme členy o úhradu členských příspěvků na rok 2021 (600 Kč výdělečně činní, 100 Kč ostatní). Děkujeme!

  Plánované akce

Duben 2022 (1. až 3. 4. 2022)

Setkání v Klášteře nad Dědinou

  Proběhlé akce

1. - 3. 10. 2021 Setkání v Čelákovicích

 

23. - 24. 4. 2021 Setkání spolku online


18. 10. 2020 online setkání

 

11.-13.10.2019 Český Těšín

 

5.-7.4.2019 Čelákovice

 

12.-14.10.2018 Brno

 

20.-22. 4. 2018 Tábor 

 

13.–15. 10.2017 Olomouc

 

14.-16.10.2016 Náchod

 

22.-24.4.2016 Sv. Jan p. Skalou

 

7.-9.11.2015 Brno 


17.-19.4.2015 Ostrava


10.-12.10.2014 Jihlava

 

11.-13.4.2014 Praha

 

4.-6.10.2013 Těšín

 

12.-14.4.2013 Tábor

 

12.-14.10.2012 Čelákovice

 

13.-15.4.2012 Staříč

 

21.-23.10.2011 Litoměřice

 

8.-10.4.2011 Velké Bílovice

 

8.-10.10.2010 Tábor

 

26.-28.3.2010 Malenovice

 Čára